2011 Table of Contents

The translation of titles provided on this website is not official. If any title is cited as a resource, the English title must be used.

Categories (choose a category)

African Studies - Nghiên cứu Châu Phi
Agriculture - Nông nghiệp
American Studies - Nghiên cứu nước Mĩ
Anthropology and Archaeology - Nhân loại học và Khảo cổ học
Art and Architecture - Nghệ thuật và Kiến trúc
Asia Pacific Studies - Nghiên cứu Châu Á Thái Bình Dương
Biology - Sinh học
Business and Finance - Kinh doanh và Tài chính
Communication and Media - Thông tin và Truyền thông
Computer and Technology - Vi tính và công nghệ
Cultural Studies & Criticism - Nghiên cứu và phê bình văn hóa
Economics - Kinh tế học
Education - Giáo dục
Environmental Studies - Nghiên cứu môi trường
European Studies - Nghiên cứu Châu Âu
Family and Population Studies - Tạp chí Nghiên cứu Gia đình và Dân số
Gender Studies - Nghiên cứu về giới
Health and Medicine - Y học và sức khỏe
History - Lịch sử
Housing and Urban Studies - Nghiên cứu đô thị và nhà ở
Law and Legal Studies - Nghiên cứu Pháp luật
Library Science - Khoa học Thư viện
Linguistics & Language - Ngôn ngữ học
Literature - Văn học
Math - Toán học
Music - Âm nhạc
Philosophy - Triết học
Physical and Natural Sciences - Khoa học Tự nhiên và Thể chất
Political Science - Khoa học Chính trị
Psychology - Tâm lý học
Public and Social Policy - Chính sách Công và Xã hội
Religion - Tôn giáo
Social Science - Khoa học Xã hội
Sociology - Xã hội học

African Studies - Nghiện cứu Châu Phi
African Arts  - Nghệ thuật Châu Phi
Africa Today - Châu Phi Ngày nay
African and Asian Studies
Journal of African History - Tạp chí Lịch sử Châu Phi

Agriculture - Nông nghiệp
African Farming & Food Processing - Tạp chí Nông nghiệp & Chế biến Thực phẩm Châu Phi 
Food Science and Technology International - Tạp chí Khoa học & Công nghệ Thực phẩm Quốc tế
Journal of Agrarian Change - Tạp chí Thay đổi đất trồng trọt
Poultry Science - Tạp chí Khoa học Gia cầm 

American Studies Nghiện cứu nước Mĩ
American Studies Journal - Tạp chí Nghiên cứu Mỹ
American Politics Research - Nghiên cứu Chính trị Mỹ
Journal of American Folklore - Tạp chí Dân gian Mỹ
Journal of American History - Tạp chí Lịch sử Mỹ
Journal of American Studies - Tạp chí Nghiện cứu Mỹ
The Journal of American Culture - Tạp chí Văn hoá Mỹ

> top

Anthropology and Archaeology - Nhân loại học và Khảo cổ học
American Journal of Archaeology - Tạp chí Mỹ về Khảo cổ học
Anthropological Quarterly - Tạp chí Nhân chủng học Hàng quý
Ancient Civilizations from Scythia to Siberia
Anthropological Theory - Lý thuyết Nhân chủng học
Anthropological Quarterly - Tạp chí Nhân chủng học Hàng quý
Anthropology and Medicine - Nhân chủng học và Y tế
Anthropology Today - Nhân chủng học Ngày nay
Anthropos - Nhân chủng học
Annual Review of Anthropology - Tạp chí Hàng năm về Nhân loại học
Cambridge Archaelogical Journal - Tạp chí Khảo cổ học Cambridge
Critique of Anthropology - Phệ bình Nhân chủng học
Current Anthropology - Nhân chủng học hiện tại
Ethnography - Địa - dân tộc học
Ethnology - Tạp chí Dân tộc học  
Ethnomusicology - âm nhạc học Dân tộc
Ethnos: Journal of Anthropology - Ethnos: Tạp chí Nhân học
Field Methods - Các phương pháp thực địa
Hesperia - Hesperia
Journal of Contemporary Ethnography - Tạp chí Dân tộc học Đương đại
Journal of Ritual Studies - Tạp chí Nghiện cứu Nghi lễ
Journal of Social Archaeology - Tạp chí Khảo cổ học Xã hội
Journal of the Royal Anthropological Institute - Tạp chí của Viện Nhân chủng học Hoàng gia
Oxford Journal of Archaeology - Tạp chí Oxford về Khảo cổ học
Practicing Anthropology - Tạp chí Nhân chủng học Thực hành
Rural History: Economy, Society, Culture - Lịch sử Nông thôn: Kinh tế, Xã hội, Văn hóa

> top

Art and Architecture - Nghệ thuật và Kiến trúc
American Art Journal - Nghệ thuật Mỹ
American Cinematographer - Nhà diện ânh Mỹ
Architect - Kiến trúc sư
Architectural Design - Thiết kế Kiến trúc
Architectural Heritage - Tạp chí Di sản Kiến trúc
Architectural Review - Tạp chí Kiến trúc
Art History - Lịch sử Nghệ thuật
Art in America - Nghệ thuật ở Mỹ
Art Monthly - Tạp chí Nghệ thuật hàng tháng
Art Papers - Các bài viết Nghệ thuật  
Artforum International Magazine - Tạp chí Diễn đàn Nghệ thuật Quốc tế
Arts Management - Tạp chí Quản lý Nghệ thuật (TOC's not available)
Arts of Asia - Các Nghệ thuật Châu á
artUS - Nghệ thuật Hoa Kỳ
Ceramic Review - Tạp chí Đồ gốm
Ceramics: Art and Perception - Đồ gốm: Nghệ thuật & Nhận thức
Ceramics Book, The (formerly Potters) - Sách về đồ gốm (TOC's not available)
Construction Europe - Tạp chí Xây dựng Châu Âu 
Construction Engineering and Management - Tạp chí Xây dựng và Quản lý
Cultural Trends - Các xu hướng văn hoá
Design Issues - Các vấn đề Thiết kế
Dynamic Graphics Magazine - Tạp chí Đồ hoạ Năng động’
Eye:The International Review of Graphic Arts - Con mắt: Tạp chí Quốc tế về Nghệ thuật Đồ hoạ
Flash Art International - Tạp chí Nghệ thuật Tia sáng Quốc tế
Interior Design Magazine - Thiết kế Nội thất
International Construction - Tạp chí Xây dựng Quốc tế
International Journal of Architectural Heritage: Conservation, Analysis, and Restoration
International Journal of Art & Design Education - Tạp chí Quốc tế về Nghệ thuật & Giáo dục Thiết kế
International Journal of Humanities and Arts Computing
Journal of Aesthetics and Art Criticism - Tạp chí Thẩm mỹ học và Phệ bình Nghệthuật
Journal of Architectural Engineering - Kỹ thuật kiến trúc
Journal of Design History - Tạp chí Lịch sử Thiết kế
Journal of Engineering Design
Journal of Popular Culture - Tạp chí Văn hoá Đại chúng
Master Drawings - Những bức hoạ bậc thẩy
Museum International - Tạp chí Bảo tàng Quốc tế
Oxford Art Journal - Tạp chí Nghệ thuật Oxford
PAJ:A Journal of Performance and Art - PAJ: Một Tạp chí Biểu diễn và Nghệ thuật
Peformance Research - Nghiện cứu Trình diễn
Poetry Magazine - Tạp chí Thơ
PRINT:America's graphic design magazine - IN: Tạp chí Thiết kế Đồ hoạ của Mỹ
Sight and Sound: the international film monthly
STEP inside Design - BƯỚC bện trong Thiết kế
The Architect's Journal - Tạp chí của Kiến trúc sư
The Art Book - Sách Nghệ thuật  
Urban Design International - Tạp chí Quốc tế về Thiết kế Đô thị

> top

Asia Pacific Studies - Nghiện cứu Châu á Thái Bình Dương
Asia Pacific Viewpoint - Quan điểm Châu á-Thái Bình Dương
Asian Economic Journal - Tạp chí Kinh tế Châu á
Asian Journal of Social Psychology - Tạp chí Tâm lý Xã hội Châu á
Asian Journal of Social Science - Tạp chí Khoa học Xã hội Châu á
Asian Perspectives - Triển vọng Châu á
Asian Studies Review - Tạp chí Nghiện cứu Châu á
Azalea: a journal of Korean literature & culture
European Journal of East Asian Studies - Tạp chí Châu âu về Nghiện cứu Đông á
International Journal of Asian Studies - Tạp chí Quốc tế về Nghiện cứu Châu á
International Journal of Japanese Sociology - Tạp chí Quốc tế về Xã hội học Nhật Bản
International Journal of Middle East Studies - Tạp chí Quốc tế về Nghiện cứu trung Đông
International Relations of the Asia-Pacific - Tạp chí Quan hệ Quốc tế về Châu Á - TBD
Japanese Studies - Nghiện cứu Nhật Bản
Journal of Asian Studies - Tạp chí Nghiện cứu Châu á
Journal of Southeast Asian Studies - Tạp chí Nghiện cứu Đông Nam á
Journal of the American Oriental Society - Tạp chí Xã hội Phương Đông của Mỹ
Journal of Vietnamese Studies - Tạp chí Nghiện cứu Việt Nam
Modern Asian Studies - Tạp chí Nghiện cứu Châu á Hiện đại
The China Quarterly - Tạp chí Trung Quốc Hàng quý -

> top

Biology - Sinh học
Annals of Human Genetics - Sử biên niên về gen người
Annual Review of Ecology, Evolution, & Systematics - Tạp chí Thường niên về Sinh thái, Tiến hoá, & Hệ thống
Behavioral Ecology - Tạp chí Sinh thái Hành vi 
Journal of Fish Biology - Tạp chí Sinh học về Cá 
Physiological Reviews - Các đánh giá Sinh lý học

Business and Finance - Kinh doanh và Tài chính
Accounting & Finance - Kế toán & Tài chính
The Banker - Chủ Ngân hàng
Business and Society - Thương mại và Xã hội 
Financial Markets, Institutions & Instruments
International Business Review
International Finance - Tài chính Quốc tế
International Review of Finance
Journal of Consumer Research - Tạp chí về Nghiên cứu Người Tiêu dùng
Journal of Hospitality & Tourism Research - Tạp chí về Nghiên cứu Lòng hiếu khách và Du lịch 
Journal of Finance
Journal of International Financial Management & Accounting
Journal of Management Education - Tạp chí Giáo dục Quản lý
Journal of Management Studies - Tạp chí về Nghiên cứu Quản lý
Marketing Management - Tạp chí Nghiên cứu Tiếp thị
R & D Management - Tạp chí Quản lý Nghiên cứu & Phát triển   
Review of Financial Studies

Communication and Media - Thông tin và Truyền thông
Global Media and Communication
Media History - Tạp chí Lịch sử Truyền thông
Media, Culture & Society - Truyền thông, Văn hoá & Xã hội
Television and New Media - Truyền hình & Truyền thông mới
Visual Communication - Truyền thông Hình ảnh

Computer and Technology - Vi tính và công nghệ
Computational Intelligence - Trí tuệ Máy tính
Computer Graphics Forum
Computer Journal - Tạp chí Máy tính  
I B M Systems Journal - Tạp chí Hệ thống I B M
Knowledge Management Research and Practice - Nghiện cứu và Thực hành Quản lý Kiến thức
Technology and Culture - Công nghệ & Văn hoá

> top

Cultural Studies & Criticism - Nghiện cứu Văn hoá và Phệ bình
European Journal of Cultural Studies - Tạp chí Châu âu về Nghiện cứu Văn hoá
International Journal of Cross Cultural Management- Tạp chí Quốc tế về Quản lý Giao thoa Văn hoá
International Journal of Cultural Property - Tạp chí Quốc tế về Sở hữu Văn hoá
International Journal of Cultural Studies - Tạp chí Quốc tế về Nghiện cứu Văn hoá
Journal for Cultural Research - Tạp chí Nghiện cứu Văn hoá
London Review of Books - Tạp chí Sách London
Museum Management and Curatorship
The Humanist - Nhân văn

Economics - Kinh tế học
Cambridge Journal of Economics - Tạp chí Kinh tế học Cambridge
Community Development Journal - Tạp chí Phát triển Cộng đồng
Comparative Economic Studies - Các nghiện cứu Kinh tế So sánh
Economic Affairs - Các vấn đề Kinh tế
Economic Development Quarterly - Tạp chí Phát triển Kinh tế Hàng quý
Economic Inquiry - Chất vấn Kinh tế
Economic Outlook - Tạp chí Thế giới quan Kinh tế
Economic Policy: A European Forum - Chính sách Kinh tế
Economics and Philosophy - Kinh tế học và Triết học
Environment and Development Economics - Môi trường & Kinh tế học Phát triển
European Economic Review
International Economic Review - Tạp chí Kinh tế Quốc tế
Journal of Economic Issues - Tạp chí các Vấn đề Kinh tế
Journal of Economic Theory - Tạp chí Lý thuyết Kinh tế
Journal of Economics and Business - Tạp chí Kinh tế và Kinh doanh
Journal of International Business Studies - Tạp trí Nghiện cứu Thương mại Quốc tế
Journal of Public Economic Theory - Tạp chí Học thuyết Kinh tế Công
Macroeconomic Dynamics - Các khía cạnh Kinh tế Vĩ mô    
Oxford Economic Papers - Các bài viết Kinh tế Oxford
Quarterly Journal of Economics - Tạp chí Kinh tế học hàng quý
Rand Journal of Economics - Tạp chí Rand về Kinh tế học
World Bank Economic Review, The
World Economy - Tạp chí Kinh tế Thế giới
World Trade Review- Tạp chí Thương mại Thế giới

> top

Education - Giáo dục
Applied Measurement in Education - Phép tính ứng dụng trong giáo dục
College Literature
Educational & Psychological Measurement - Tạp chí Thước đo Giáo dục & Tâm lý học
Educational Research - Nghiện cứu Giáo dục
Language Teaching - Giảng dạy Ngôn ngữ  
Theory and Research in Education - Lý luận và Nghiện cứu trong Giáo dục
Urban Education - Giáo dục Đô thị

> top

Environmental Studies - Nghiện cứu môi trường
Development and Change - Phát triển và Thay đổi
E Magazine: The Environmental Magazine
Environmental Ethics - Đạo đức Môi trường
Forestry: An International Journal of Forest Research - Lâm nghiệp: Tạp chí Nghiên cứu Rừng  
Journal of Environment & Development - Tạp chí Môi trường & Phát triển
Journal of Environmental Planning and Management - Tạp chí Quy hoạch và Quản lý
Water Resources Planning & Management - Quy hoạch & Quản lý các Nguồn nước
World Views: Environment, Culture, Religion - Thế giới quan: Môi trường, Văn hóa, Tôn giáo

European Studies - Nghiện cứu Châu âu
East European Politics and Societies - Chính trị & xã hội Đông âu
European Urban & Regional Studies - Đô thị Châu âu & Nghiện cứu Khu vực
Journal of British Studies - Tạp chí Nghiện cứu Anh
Victorian Studies - Nghiện cứu Victoria

Family and Population Studies - Tạp chí Nghiên cứu Gia đình và Dân số 
Journal of Family History: Studies in Family, Kinship and Demography - Tạp chí về Lịch sử Gia đình: Các nghiên cứu về Gia đình, Họ hàng và Dân số học

> top

Gender Studies - Nghiện cứu về giới
Canadian Woman Studies
Feminist Studies - Nghiện cứu Phụ nữ
Feminist Theory - Học thuyết Phụ nữ
Gender and Development - Giới tính và Phát triển
Gender and Society - Tạp chí Giới tính và Xã hội
Gender, Technology and Development
Gender, Work and Organization - Tạp chí Giới tính, Việc làm và Tổ chức 
Journal of Feminist Family Therapy
Violence Against Women - Bạo hành đối với Phụ nữ

Geography
Journal of Economic Geography - Tạp chí về Địa Kinh tế

Health and Medicine - Y học sỹc khoẻ
Advances in Pediatrics - Những Tiến bộ trong Nhi khoa
Advances in Surgery - Tạp chí Những tiến bộ trong Phẫu thuật
American Journal of Epidemiology - Tạp chí Mỹ về Dịch tễ học
Current Problems in Cancer - Những vấn đề hiện tại về Ung thư
Indoor and Built Environment - Môi trường trong nhà và đã đườc xây dựng
Journal of Bone and Joint Surgery - Tạp chí Phẫu thuật Xương và Khớp
Journal of Clinical Investigation - Tạp chí Điều tra Lâm sàng
Journal of Evidence Based Dental Practice - Tạp chí Thực hành Nha khoa dựa trện dẫn chứng
Journal of Studies on Alcohol

History - Lịch sử
Comparative Studies in Society and History - Nghiện cứu So sánh về Xã hội và Lịch sử
Contemporary European History - Lịch sử Châu âu Đương đại
Historical Journal - Tạp chí Lịch sử
Historical Research - Nghiện cứu Lịch sử
History Today - Lịch sử Ngày nay
Journal of Contemporary History - Tạp chí Lịch sử Đương đại
Journal of World History - Tạp chí Lịch sử Thế giới
Past and Present - Quá khứ & Hịện tại
Twentieth Century British History - Lịch sử Anh thế kỷ 20

> top

Housing and Urban Studies - Đô thị - Nhà ở
Housing Studies - Nghiện cứu Nhà ở
International Journal of Urban and Regional Research - Tạp chí Quốc tế về Nghiên cứu Đô thị và Khu vực
International Journal of Urban Sustainable Development
Journal of Regional Science - Tạp chí Khoa học Khu vực
Journal of Urban Design - Tạp chí Thiết kế Đô thị
Journal of Urban History - Tạp chí Lịch sử Đô thị
Urban Planning & Development - Tạp chí Quy hoạch & Phát triển Đô thị 
Urban Studies

> top

Law and Legal Studies - Nghiện cứu Pháp luật
British Journal of Criminology - Tạp chí Tội phạm học của Anh
Emory International Law Review - Tạp chí Luật pháp Quốc tế Emory
European Journal of International Law - Tạp chí Luật pháp Quốc tế Châu âu
International and Comparative Law Quarterly - Tạp chí Luật quốc tế và so sánh hàng quý
International Journal of Constitutional Law - Tạp chí Quốc tế về Luật Hiến pháp
Journal of Environmental Law - Tap chí Luật Môi trường
Journal of International Economic Law - Tạp chí Luật Kinh tế Quốc tế
Law and Policy - Pháp luật & Chính sách
Legal Theory - Lý thuyết Pháp luật
Modern Law Review - Tạp chí Pháp luật Hiện đại
Northwestern Journal of International Law & Business
Social & Legal Studies

Library Science - Khoa học Thư viện
American Libraries - Các thư viện Mỹ
Information Development - Phát triển Thông tin
Information Processing and Management - Xử lý & Quản lý Thông tin
Journal of Information Science - Tạp chí Khoa học Thông tin
Journal of Information Technology - Tạp chí Công nghệ Thông tin
Journal of Librarianship and Information Science - Tạp chí nghề thư viện và khoa học thông tin
Library and Information Science Research - Thư viện & Nghiện cứu Khoa học Thông tin
Library Journal
Portal:Libraries and the Academy - Cổng chính: Các thư viện và Học thuật
Studies in Bibliography - Tạp chí Nghiên cứu về Thư mục
The Library: Transactions of the Bibliographical Society - Thư viện: Các giao dịch của Xã hội Thư mục
The Library Quarterly - Tạp chí Thư viện Hàng quý

> top

Linguistics & Language - Ngôn ngữ học
American Journal of Philology - Tạp chí Triết học Mỹ
Applied Linguistics - Ngôn ngữ học ứng dụng
Applied Psycholinguistics - Ngôn ngữ học tinh thần ứng dụng
Comparative Literature Studies - Nghiện cứu Văn học So sánh
Corpora: corpus-based language learning, language processing and linguistics
Discourse Studies - Nghiện cứu Nghị luận
ELT Journal - Tạp chí Giảng dạy Tiếng Anh
English Language and Linguistics - Ngôn ngữ và Ngôn ngữ học Anh
English Today - Tiếng Anh Ngày nay
International Journal of Applied Linguistics - Tạp chí Quốc tế và Ngôn ngữ học Ứng dụng
Journal of Linguistics - Tạp chí Ngôn ngữ học
Journal of Semantics - Tạp chí Ngữ nghĩa học
Language & Literature - Ngôn ngữ & Văn học
Language in Society - Ngôn ngữ trong Xã hội
Language Learning - Nghiện cứu Ngôn ngữ
Language Variation and Change - Sự Biến thể và Thay đổi Ngôn ngữ
Studies in Second Language Acquisition - Các Nghiên cứu về Tiếp thu Ngôn ngữ thứ hai
Syntax
The Modern Language Journal - Tạp chí Ngôn ngữ Hiện đại

> top

Literature - Văn học   
American Literary History - Lịch sử văn học Mỹ
Literature and Theology - Văn học và Thần học
SEL: Studies in English Literature 1500-1900 - SEL: Nghiên cứu Văn học Anh 1500-1900
World Literature Today - Văn học Thế giới Ngày nay

Math - Toán học
American Journal of Mathematics - Tạp chí Mỹ về Toán học
Duke Mathematical Journal - Tạp chí Toán học Duke
Journal of Discrete Mathematical Sciences and Cryptography - Tạp chí về các thuật toán riêng biệt và mật mã
Journal of the Royal Statistical Society: Series C (Applied Statistics) - Tạp chí Hội Thống kê Hoàng gia: Loạt bài C (thống kê ứng dụng)
Quarterly Journal of Mathematics - Tạp chí Toán học Hàng quý

Music - âm nhạc 
Music and Letters - âm nhạc và Chữ viết

Philosophy - Triết học
Capitalism, Nature, Socialism - Chủ nghĩa Tư bản, Bản chất, Chủ nghĩa Xã hội
Philosophy - Triết học
Philosophy East & West - Triết học Đông & Tây
Social Philosophy and Policy - Triết học Xã hội và Chính sách

> top

Physical and Natural Sciences - Khoa học Tự nhiện và Thể chất
Annual Review of Materials Research - Báo cáo Thường niên về các Nghiên cứu vật liệu
Annual Review of Physical Chemistry - Báo cáo Thường niên về Hóa học Thể chất  
European Journal of Inorganic Chemistry
Geomechanics
Mycologist - Nhà Nấm học
Plant and Cell Physiology - Sinh lý học Cây và Tế bào
The Journal of Geology - Tạp chí Địa chất

Political Science - Khoa học Chính trị
American Journal of Political Science - Tạp chí Mỹ về Khoa học Chính trị
American Political Science Review - Tạp chí Khoa học Chính trị Mỹ
British Journal of Politics & International Relations - Tạp chí Chính trị và Quan hệ Quốc tế Anh
Commentary - Bình luận
Comparative Political Studies - Các nghiện cứu Chính trị So sánh
Confrontation
Critical Asian Studies - Nghiện cứu Phệ bình Châu á
Current History - Lịch sử Hiện tại
Ethnopolitics
European Journal of International Relations - Tạp chí Quan hệ Quốc tế Châu âu
Foreign Policy - Chính sách Đối ngoại
International Affairs - Các vấn đề Quốc tế
International Organization - Tổ chức Quốc tế
International Politics - Chính trị Quốc tế
International Relations - Quan hệ Quốc tế
International Security - An ninh Quốc tế
International Studies - Nghiện cứu Quốc tế
Journal of Cold War Studies - Tạp chí Nghiện cứu Chiến tranh Lạnh
Journal of Democracy
Journal of International Relations and Development - Tạp chí Quan hệ Quốc tế và Phát triển
Journal of Peace Research - Tạp chí Nghiện cứu Hoà bình
New Perspectives Quarterly - Tạp chí Nhận thức mới hàng quý
Perspectives on Politics
Political Science & Politics - Khoa học Chính trị & Chính trị
Politics and Society - Chính trị và Xã hội
Polity - Chính thể
Social Politics - Chính trị Xã hội
World Politics - Chính trị Thế giới

Psychology - Tâm lý học
Basic and Applied Social Psychology - Tâm lý Xã hội Cơ bản và Ứng dụng
Behavioural and Cognitive Psychotherapy - Tâm lý trị liệu Hành vi và Nhận thức
Educational Assessment - Đánh giá Giáo dục
Educational Psychologist - Nhà Tâm lý Giáo dục
Journal of Applied Behavior Analysis - Tạp chí Phân tích Hành vi Ứng dụng
Journal of Language and Social Psychology - Tạp chí Ngôn ngữ và Tâm lý Xã hội
Journal of the Experimental Analysis of Behavior - Tạp chí Phân tích Thử nghiệm về Hành vi
Journal of the Learning Sciences - Tạp chí các Khoa học Nghiện cứu
Psychoanalytic Review - Tạp chí Phân tích Tâm lý học
Psychology and Developing Societies - Tâm lý học & Các Xã hội đang Phát triển
Psychology Today - Tâm lý học Ngày nay

> top

Public & Social Policy - Chính sách Công và Xã hội
Administration and Society - Nền hành chính và Xã hội
Administrative Science Quarterly - Tạp chí Quý về Khoa học Hành Chính
Global Social Policy - Chính sách Xã hội Toàn cầu
Human Resources Abstracts - (TOC's not available)
Journal of Public Administration Research and Theory - Tạp chí Nghiện cứu - - và Lý thuyết - Hành chính Công 
The Milbank Quarterly - Tạp chí Milbank hàng quý
Public Administration - Hành chính Công
Research on Social Work Practice - Nghiên cứu về Thực hiện Công tác Xã hội  
Sustainable Development Law and Policy

Religion - Tôn giáo
American Journal of Islamic Social Sciences - Tạp chí Mỹ về các môn khoa học xã hội của Hồi giáo (TOC's not available)
Buddhist-Christian Studies - Nghiện cứu Phật giáo-Cơ đốc giáo
Journal for the Scientific Study of Religion - Tạp chí Nghiện cứu Khoa học về Tôn giáo
Journal of Islamic Studies
Journal of Theological Studies - Tạp chí Nghiện cứu Thần học
Method & Theory in the Study of Religion - Phương pháp & Lý thuyết trong Nghiện cứu Tôn giáo
Religion and the Arts - Tôn giáo và Nghệ thuật
Religious Studies - Nghiện cứu Tôn giáo
Sociology of Religion
The Muslim World - Thế giới Hồi giáo

> top

Social Science - Khoa học Xã hội 
Action Research - Nghiện cứu Hành động
Current Issues in Tourism - Các vấn đề hiện nay trong ngành du lịch
European Journal of Social Theory - Tạp chí Châu âu về Lý thuyết Xã hội
History of the Human Sciences - Lịch sử các môn khoa học con người
International Journal of Social Welfare
International Migration
International Migration Review - Tạp chí Di cư Quốc tế
International Social Science Journal - Tạp chí Khoa học Xã hội Quốc tế
Journal for Early Modern Cultural Studies - Tạp chí Nghiện cứu Văn hoá Hiện đại Buổi đầu
Journal of Ecotourism - Tạp chí Du lịch Sinh thái
Journal of Heritage Tourism - Tạp chí Du lịch Di sản
Journal of Social History - Tạp chí Lịch sử Xã hội
Journal of Social Issues - Tạp chí các vấn đề xã hội
Organization and Environment - Tổ chức và Môi trường
Philosophy of the Social Sciences - Triết học của các môn khoa học xã hội
Population and Development Review - Tạp chí Dân số và Phát triển
Social Research - Nghiên cứu Xã hội
Social Science Information - Thông tin Khoa học Xã hội
Social Science Japan Journal - Tạp chí Khoa học Xã hội Nhật Bản
Social Science Quarterly - Tạp chí Khoa học Xã hội hàng Quý
Theory, Culture & Society - Lý luận, Văn hoá & Xã hội
Tourist Studies - Tạp chí Nghiên cứu Du lịch

> top

Sociology - Xã hội học 
Acta Sociologica - Hành động Xã hội
American Journal of Sociology - Tạp chí Xã hội học Mỹ
American Sociological Review - Tạp chí Xã hội học Mỹ
Annual Review of Sociology - Tạp chí Hàng năm về Xã hội học
British Journal of Sociology - Tạp chí Xã hội học Anh
City and Community - Thành phố và Cộng đồng
Comparative Sociology - Xã hội học So sánh
Contemporary Sociology - Xã hội học Đương đại
Critical Sociology - Tạp chí Xã hội học Phê bình
Cross-Cultural Research - Nghiện cứu Giao thoa Văn hoá
Cultural Sociology - Tạp chí Xã hội học Văn hóa
Culture & Psychology - Văn hoá & Tâm lý học
Current Sociology - Xã hội học Ngày nay
Ethics - Tạp chí Đạo đức
Ethnicities - Các Sắc tộc
European Sociological Review - Tạp chí Xã hội học Châu âu
International Journal of Comparative Sociology - Tạp chí Quốc tế về Xã hội học So sánh 
International Sociology - Xã hội học Quốc tế
Journal of Folklore Research - Tạp chí Nghiện cứu Dân gian
Journal of Material Culture - Tạp chí Văn hoá Vật chất
Journal of Sociology - Tạp chí Xã hội học
Labour - Lao động
Rural Sociology - Tạp chí Xã hội học Nông thôn
Social Development - Phát triển Xã hội
Social Policy and Society - Chính sách Xã hội và Xã hội
Social Theory & Practice - Lý thuyết & Thực tiễn Xã hội
Sociological Methodology - Phương pháp học Xã hội học
Sociological Review - Tạp chí Xã hội học
Sociological Theory - Lý thuyết Xã hội học
Sociology - Xã hội học
Sociology of Education - Xã hội học Giáo dục
Teaching Sociology - Giảng dạy Xã hội học

 
Connect with the New School