2008 Table of Contents

The translation of titles provided on this website is not official. If any title is cited as a resource, the English title must be used.

Categories (choose a category)

African Studies - Nghiên cứu Châu Phi
Agriculture - Nông nghiệp
American Studies - Nghiên cứu nước Mĩ
Anthropology and Archaeology - Nhân loại học và Khảo cổ học
Art and Architecture - Nghệ thuật và Kiến trúc
Asia Pacific Studies - Nghiên cứu Châu Á Thái Bình Dương
Biology - Sinh học
Business and Finance - Kinh doanh và Tài chính
Classical Studies - Nghiên cứu cổ điển
Communication and Media - Thông tin và Truyền thông
Computer and Technology - Vi tính và công nghệ
Cultural Studies & Criticism - Nghiên cứu Văn hoá và Phê bình
Economics - Kinh tế học
Education - Giáo dục
Environmental Studies - Nghiên cứu môi trường
European Studies - Nghiên cứu Châu Âu
Gender Studies - Nghiên cứu về giới
Health and Medicine - Y học sỹc khoẻ
History - Lịch sử
Housing and Urban Studies - Đô thị - Nhà ở
Law and Legal Studies - Nghiên cứu Pháp luật
Library Science - Khoa học Thư viện
Linguistics & Language - Ngôn ngữ học
Literature - Văn học
Math - Toán học
Music - Âm nhạc
Philosophy - Triết học
Physical and Natural Sciences -
Khoa học Tự nhiên và Thể chất
Political Science - Khoa học Chính trị
Psychology - Tâm lý học
Public and Social Policy - Chính sách Công và Xã hội
Religion - Tôn giáo
Social Science - Khoa học Xã hội
Sociology - Xã hội học

African Studies - Nghiên cứu Châu Phi
African Arts  - Nghệ thuật Châu Phi
Africa Today - Châu Phi Ngày nay
Journal of African History - Tạp chí Lịch sử Châu Phi

> top

Agriculture Nông nghiệp
American Journal of Agricultural Economics - Tạp chí Kinh tế Nông nghiệp Mỹ
Australian Journal of Agricultural and Resource Economics - Tạp chí Kinh tế học Nông nghiệp và Nguồn lực
Food Science and Technology International - Tạp chí Khoa học & Công nghệ Thực phẩm Quốc tế
Journal of Agrarian Change - Tạp chí Thay đổi đất trồng trọt
Journal of Agricultural & Food Industrial Organization - Tạp chí Tổ chức Công nghiệp Lương thực & Thực phẩm
Poultry Science

> top

American Studies - Nghiên cứu nước Mĩ
American Politics Research - Nghiên cứu Chính trị Mỹ
Comparative American Studies - Nghiên cứu So sánh Mỹ
Journal of American Folklore - Tạp chí Dân gian Mỹ
Journal of American History - Tạp chí Lịch sử Mỹ
Journal of American Studies - Tạp chí Nghiên cứu Mỹ
The Journal of American Culture - Tạp chí Văn hoá Mỹ

> top

Anthropology and Archaeology - Nhân loại học và Khảo cổ học
American Journal of Archaeology - Tạp chí Mỹ về Khảo cổ học
Ancient Mesoamerica
Annual Review of Anthropology - Tạp chí Hàng năm về Nhân loại học
Anthropological Theory - Lý thuyết Nhân chủng học
Anthropological Quarterly - Tạp chí Nhân chủng học Hàng quý
Anthropology and Medicine - Nhân chủng học và Y tế
Anthropology Today - Nhân chủng học Ngày nay
Anthropos - Nhân chủng học
Cambridge Archaelogical Journal - Tạp chí Khảo cổ học Cambridge
Critique of Anthropology - Phê bình Nhân chủng học
Current Anthropology - Nhân chủng học hiện tại
Ethnography - Dân tộc học
Ethnomusicology - âm nhạc học Dân tộc
Ethnos:Journal of Anthropology - Đoàn thể huyết tộc: Tạp chí Nhân chủng học
Field Methods - Các phương pháp thực địa
Hesperia - Hesperia
Journal of Contemporary Ethnography - Tạp chí Dân tộc học Đương đại
Journal of Ritual Studies - Tạp chí Nghiên cứu Nghi lễ
Journal of Social Archaeology - Tạp chí Khảo cổ học Xã hội
Journal of the Royal Anthropological Institute
Rural History: Economy, Society, Culture - Lịch sử Nông thôn: Kinh tế, Xã hội, Văn hóa

> top

Art and Architecture - Nghệ thuật và Kiến trúc
American Art Journal - Nghệ thuật Mỹ
Architect - Kiến trúc sư
Architectural Design - Thiết kế Kiến trúc
Architectural Engineering - Kỹ thuật kiến trúc
Architectural Review - Tạp chí Kiến trúc
Art History - Lịch sử Nghệ thuật
ArtforumInternational Magazine
Art Monthly - Tạp chí Nghệ thuật hàng tháng
ARTnews - Tin tức Nghệ thuật
Arts of Asia - Các Nghệ thuật Châu á
artUS - Nghệ thuật Hoa Kỳ
Building Design & Construction - Thiết kế Xây dựng và Xây dựng
Ceramic Review - Tạp chí Đồ gốm
Ceramics:Art and Perception - Đồ gốm: Nghệ thuật & Nhận thức
Civil Engineering - Tạp chí Xây dựng
Color Research and Application - Nghiên cứu & Ứng dụng Màu sắc
Computer-Aided Civil and Infrastructure Engineering
Concurrent Engineering: Research and Applications
Cultural Trends - Các xu hướng văn hoá
Design Issues - Các vấn đề Thiết kế
Dynamic Graphics Magazine - Tạp chí Đồ hoạ Năng động’
Eye:The International Review of Graphic Arts - Con mắt: Tạp chí Quốc tế về Nghệ thuật Đồ hoạ
Interior Design - Thiết kế Nội thất
International Journal of Art & Design Education - Tạp chí Quốc tế về Nghệ thuật & Giáo dục Thiết kế
International Journal of Geomechanics
Journal of Aesthetics and Art Criticism - Tạp chí Thẩm mỹ học và Phê bình Nghệthuật
Journal of Architectural Education - Tạp chí Giáo dục Kiến trúc
Journal of Design History - Tạp chí Lịch sử Thiết kế
Journal of Engineering Design - Tạp chí Thiết kế Xây dựng
Journal of Popular Culture - Tạp chí Văn hoá Đại chúng
Landscape Research - Nghiên cứu Cânh quan
Museum International - Tạp chí Bảo tàng Quốc tế
Oxford Art Journal - Tạp chí Nghệ thuật Oxford
PAJ:A Journal of Performance and Art - PAJ: Một Tạp chí Biểu diễn và Nghệ thuật
Peformance Research - Nghiên cứu Trình diễn
Poetry Magazine - Tạp chí Thơ
PRINT:America's graphic design magazine - IN: Tạp chí Thiết kế Đồ hoạ của Mỹ
Sculpture - Điêu khắc
Sight and Sound the international film monthly - Hình ảnh và âm thanh: Phim quốc tế hàng tháng
STEP inside Design - BƯỚC bên trong Thiết kế
The Art Book - Sách Nghệ thuật
The Journal of Modern History - Tạp chí Lịch sử Hiện đại
Theater Journal
Theater Magazine - Sân khấu
Theater Research International
Theater Survey - Khảo sát Sân khấu
Theater Topics
Urban Design International
Visual Communication - Truyền thông Hình ảnh

> top

Asia Pacific Studies - Nghiên cứu Châu á Thái Bình Dương
Asia Pacific Viewpoint - Quan điểm Châu á-Thái Bình Dương
Asian Economic Journal - Tạp chí Kinh tế Châu á
Asian Journal of Social Psychology - Tạp chí Tâm lý Xã hội Châu á
Asian Journal of Social Science - Tạp chí Khoa học Xã hội Châu á
Asian Perspectives - Triển vọng Châu á
Asian Studies Review - Tạp chí Nghiên cứu Châu á
Asian Survey - Khảo sát Châu áAustralian Journal of Politics & History - Tạp chí Chính trị & Lịch sử Úc
European Journal of East Asian Studies - Tạp chí Châu âu về Nghiên cứu Đông á
International Journal of Asian Studies - Tạp chí Quốc tế về Nghiên cứu Châu á
International Journal of Middle East Studies - Tạp chí Quốc tế về Nghiên cứu trung Đông
International Relations of the Asia-Pacific
Japanese Studies - Nghiên cứu Nhật Bản
Journal of Asian Studies - Tạp chí Nghiên cứu Châu á
Journal of Chinese Philosophy - Tạp chí Triết học Trung Quốc
Journal of Southeast Asian Studies - Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam á
Journal of Vietnamese Studies - Tạp chí Nghiên cứu Việt Nam
Modern Asian Studies - Tạp chí Nghiên cứu Châu á Hiện đại
Modern China - Trung Quốc Hiện đại
The China Quarterly - Tạp chí Trung Quốc Hàng quý
T'oung Pao: revue internationale de sinologie - Toung Pao

> top

Biology - Sinh học
Annual Review of Plant Biology - Tạp chí Hàng năm về Sinh vật học Cây trồng
Chemical Senses
Journal of Neurophysiology ONLINE - Tạp chí Bệnh học Thần kinh *chï có trên mạng*
Physiological and Biochemical Zoology
Physiological Reviews - Các đánh giá Sinh lý học
Systematics and Biodiversity
The Quarterly Review of Biology - Tạp chí hàng quý về Sinh học

> top

Business and Finance - Kinh doanh và Tài chính
Accounting & Finance - Kế toán & Tài chính
Business and Society - Thương mại và Xã hội
Business History Review
Financial Management - Quản lý Tài chính
International Finance - Tài chính Quốc tế
Journal of Consumer Research
Journal of Entrepreneurship - Tạp chí Kinh doanh
Journal of Human Resources - Tạp chí Nguồn Nhân lực
Journal of International Marketing - Tạp chí Tiếp thị Quốc tế
Journal of Management Education - Tạp chí Giáo dục Quản lý
Journal of Marketing Education
The Quarterly Review of Economics and Finance - Tạp chí hàng quý về Kinh tế học và Tài chính

> top

Classical Studies - Nghiên cứu cổ điển
Classical Quarterly
Greece and Rome
The Classical Review

> top

Communication and Media - Thông tin và Truyền thông
British Journalism Review - Tạp chí Báo chí Anh
Communication Methods & Measures - Các phương pháp & Biện pháp Thông tin
Communication Research - Nghiên cứu Thông tin
Mass Communication and Society - Truyền thông Đại chúng và Xã hội
Media, Culture & Society - Truyền thông, Văn hoá & Xã hội
New Media & Society - Truyền thông Mới & Xã hội
Television and New Media - Truyền hình & Truyền thông mới
Written Communication - Truyền thông Văn bản

> top

Computer and Technology - Vi tính và công nghệ
Computational Intelligence
Computer Journal
I B M Systems Journal - Tạp chí Hệ thống I B M
Information Visualization
Journal of Construction Engineering and Management - Tạp chí Xây dựng và Quản lý
Knowledge Management Research and Practice - Nghiên cứu và Thực hành Quản lý Kiến thức
Technology and Culture - Công nghệ & Văn hoá

Cultural Studies & Criticism - Nghiên cứu Văn hoá và Phê bình
Cultural Studies - Các nghiên cứu Văn hoá
Cultural Studies-Critical Methodologies - Các phương pháp luận phê bình nghiên cứu văn hoá
European Journal of Cultural Studies - Tạp chí Châu âu về Nghiên cứu Văn hoá
International Journal of Cross Cultural Management - Tạp chí Quốc tế về Quản lý Giao thoa Văn hoá
International Journal of Cultural Studies - Tạp chí Quốc tế về Nghiên cứu Văn hoá
Journal of Cultural Geography - Tạp chí Địa lý Văn hoá
Journal for Cultural Research - Tạp chí Nghiên cứu Văn hoá
London Review of Books - Tạp chí Sách London
The Humanist - Nhân văn

> top

Economics - Kinh tế học 
Asia Pacific Journal of Arts & Culture Management
Asian Business and Management - Kinh doanh và Quản lý Châu Á
Cambridge Journal of Economics - Tạp chí Kinh tế học Cambridge
Canadian Journal of Economics
Community Development Journal - Tạp chí Phát triển Cộng đồng
Comparative Economic Studies - Các nghiên cứu Kinh tế So sánh
Econometric Theory
Economic Affairs - Các vấn đề Kinh tế
Economic Development Quarterly - Tạp chí Phát triển Kinh tế Hàng quý
Economic Geography - Địa lý Kinh tế
Economic Inquiry - Chất vấn Kinh tế
Economic Outlook
Economic Policy - Chính sách Kinh tế
Economics and Philosophy - Kinh tế học và Triết học
Enviroment and Development Economics - Môi trường & Kinh tế học Phát triển
International Economic Review - Tạp chí Kinh tế Quốc tế
Journal of Common Market Studies
Journal of Economic Issues - Tạp chí các Vấn đề Kinh tế
Journal of Economic Theory - Tạp chí Lý thuyết Kinh tế
Journal of Economics and Business - Tạp chí Kinh tế và Kinh doanh
Journal of Economics & Management Strategy
Journal of International Business Studies - Tạp trí Nghiên cứu Thương mại Quốc tế
Journal of Public Economic Theory - Tạp chí Học thuyết Kinh tế Công
Macroeconomic Dynamics - Các khía cạnh Kinh tế Vĩ mô
Oxford Economic Papers - Các bài viết Kinh tế Oxford
Quarterly Journal of Economics - Tạp chí Kinh tế học hàng quý
Rand Journal of Economics - Tạp chí Rand về Kinh tế học
The World Bank Research Observer - Tạp chí Quan sát Nghiên cứu Ngân hàng Thế giới
World Economy
World Trade Review - Tạp chí Thương mại Thế giới

> top

Education - Giáo dục
Applied Measurement in Education - Phé tính ứng dụng trong giáo dục
Educational Research - Nghiên cứu Giáo dục
European Journal of Education:Research, Development and Policies - Tạp chí Giáo dục Châu âu: Nghiên cứu, Phát triển và các chính sách
Higher Education Quarterly - Tạp chí Giáo dục Nâng cao Hàng quý
Language Teaching - Giảng dạy Ngôn ngữ
Race, Ethnicity & Education - Chủng tộc, Sắc tộc & Giáo dục
Teaching in Higher Education - Giảng dạy trong Giáo dục Nâng cao
Theory and Research in Education - Lý luận và Nghiên cứu trong Giáo dục
Urban Education - Giáo dục Đô thị

> top

Environmental Studies - Nghiên cứu môi trường
Annual Review of Environment & Resources - Tạp chí Hàng năm về Môi trường & Các nguồn lực
Environmental Conservation - Băo tồn Môi trường
Environmental Education Research - Nghiên cứu Giáo dục Môi trường
Environmental Ethics - Đạo đức Môi trường

Forestry: An International Journal of Forest Research

International Journal of Water Resources Development - Tạp chí Quốc tế về Phát triển Nguồn nước
International Research in Geographical and Environmental Education
Journal of Environment & Development - Tạp chí Môi trường & Phát triển
Journal of Environmental Planning and Management - Tạp chí Quy hoạch và Quản lý
Journal of Industrial Ecology - Tạp chí Sinh thái Công nghiệp
Water Resources Planning & Management - Quy hoạch & Quản lý các Nguồn nước

> top

European Studies - Nghiên cứu Châu Âu
East European Politics and Societies - Chính trị & các xã hội Đông âu
European Urban & Regional Studies - Đô thị Châu âu & Nghiên cứu Khu vực
French Historical Studies
French Studies: A Quarterly Review
Journal of British Studies Tạp chí Nghiên cứu Anh
Victorian Studies - Nghiên cứu Victoria

> top

Geography
Journal of Economic Geography

> top

Gender Studies - Nghiên cứu về giới
Feminist Studies - Nghiên cứu Phụ nữ
Feminist Theory - Học thuyết Phụ nữ
Gender and Development - Giới tính và Phát triển
Gender and Society
Violence Against Women - Bạo hành đối với Phụ nữ

> top

Health and Medicine - Y học sỹc khoẻ
Advances in Anesthesia - Những tiến bộ trong phương pháp gây tê
Advances in Pediatrics - Những Tiến bộ trong Khoa nhi
Advances in Physiotherapy - Những tiến bộ trong điều trị sinh lý học
Advances in Surgery
Aesthetic Surgery Journal - Tạp chí Phẫu thuật Thẩm mỹ
American Journal of Epidemiology - Tạp chí Mỹ về Dịch tễ học
American Journal of Obstetrics and Gynecology - Tạp chí Mỹ về Sản khoa và Phụ khoa
Current Problems in Cancer - Những vấn đề hiện tại về Ung thư
Genetics Research
Health - Y tế
Indoor and Built Environment - Môi trường trong nhà và đã được xây dựng
Journal of Bone and Joint Surgery - Tạp chí Phẫu thuật Xương và Khớp
Journal of Clinical Investigation - Tạp chí Điều tra Lâm sang
Journal of Evidence Based Dental Practice - Tạp chí Thực hành Nha khoa dựa trên dẫn chứng
The Journal of Heart and Lung Transplantation

> top

History - Lịch sử
Comparative Studies in Society and History - Nghiên cứu So sánh về Xã hội và Lịch sử
Contemporary European History- Lịch sử Châu âu Đương đại
Eighteenth Century Studies - Nghiên cứu Thế kỷ 18
Historical Journal - Tạp chí Lịch sử
Historical Research - Nghiên cứu Lịch sử
History & Theory - Lịch sử & Học thuyết
History Today - Lịch sử Ngày nay
International Review of Social History - Tạp chí Quốc tế về Lịch sử Xã hội
Journal of Contemporary History - Tạp chí Lịch sử Đương đại
Journal of Early Modern History - Tạp chí Lịch sử Hiện đại buổi đầu
Journal of the Economic and Social History of the Orient - Tạp chí Lịch sử Kinh tế và Xã hội của phương Đông
Journal of Urban History - Tạp chí Lịch sử Đô thị
Journal of World History - Tạp chí Lịch sử Thế giới
Past and Present - Quá khứ & Hịên tại
Twentieth Century British History - Lịch sử Anh thế kỷ 20
Urban History

> top

Housing and Urban Studies - Đô thị - Nhà ở
Housing Studies - Nghiên cứu Nhà ở
International Journal of Urban and Regional Research - Tạp chí Quốc tế về Nghiên cứu Đô thị và Khu vực
Journal of Planning Literature - Tạp chí Quy hoạch Văn học
Journal of Regional Science - Tạp chí Khoa học Khu vực
Journal of Urban Design - Tạp chí Thiết kế Đô thị
Urban Planning & Development

> top

Law and Legal Studies - Nghiên cứu Pháp luật
American Journal of International Law - Tạp chí Luật pháp Quốc tế Mỹ
British Journal of Criminology - Tạp chí Tội phạm học của Anh
European Journal of International Law - Tạp chí Luật pháp Quốc tế Châu âu
Harvard Law Review - Tạp chí Luật Harvard
International and Comparative Law Quarterly - Tạp chí Luật quốc tế và so sánh hàng quý
International Journal of Constitutional Law - Tạp chí Quốc tế về Luật Hiên pháp
Journal of Environmental Law - Tap chí Luật Môi trường
Journal of International Economic Law - Tạp chí Luật Kinh tế Quốc tế
Law and Policy - Pháp luật & Chính sách
Legal Theory - Lý thuyết Pháp luật
Modern Law Review - Tạp chí Pháp luật Hiện đại
Social and Legal Studies - Nghiên cứu Xã hội & Pháp luật

> top

Library Science - Khoa học Thư viện
American Libraries - Các thư viện Mỹ
Information Development - Phát triển Thông tin
Information Processing and Management - Xử lý & Quản lý Thông tin
International Information and Library Review - Thông tin Quốc tế và Tạp chí Thư viện
Journal of Hospital Librarianship - Tạp chí Nghề thư viện Bệnh viện
Journal of Information Science - Tạp chí Khoa học Thông tin
Journal of Information Technology - Tạp chí Công nghệ Thông tin
Journal of Librarianship and Information Science - Tạp chí nghề thư viện và khoa học thông tin
Libraries and the Cultural Recor - Các Thư viện và Hồ sơ Văn hoá
Library and Information Science Research - Thư viện & Nghiên cứu Khoa học Thông tin

> top

Linguistics & Language Ngôn ngữ học
American Journal of Philology - Tạp chí Triết học Mỹ
Applied Linguistics - Ngôn ngữ học ứng dụng
Applied Psycholinguistics - Ngôn ngữ học tinh thần ứng dụng
Comparative Literature Studies - Nghiên cứu Văn học So sánh
Discourse & Society - Nghị luận & Xã hội
Discourse Studies - Nghiên cứu Nghị luận
ELT Journal - Tạp chí Giảng dạy Tiếng Anh
English Language and Linguistics - Ngôn ngữ và Ngôn ngữ học Anh
English Today - Tiếng Anh Ngày nay
International Journal of Applied Linguistics - Tạp chí Quốc tế và Ngôn ngữ học Ứng dụng
Library TrendsPortal:Libraries and the Academy - Cổng chính: Các thư viện và Học thuật
Slavic & East European Information Resources - Các nguồn Thông tin Slavic & Đông âu
The Journal of Academic Librarianship - Tạp chí Nghề thư viện Học thuật
The Library: Transactions of the Bibliographical Society - Thư viện: Các giao dịch của Xã hội Thư mục
The Library Quarterly - Tạp chí Thư viện Hàng qu ý

> top

Literature - Văn học 
American Literary History - Lịch sử Thư viện Mỹ
Journal of English Linguistics
Journal of Linguistics - Tạp chí Ngôn ngữ học
Journal of Semantics - Tạp chí Ngữ nghĩa học
Language - Ngôn ngữ
Language & Literature - Ngôn ngữ & Văn học
Language in Society - Ngôn ngữ trong Xã hội
Language Learning - Nghiên cứu Ngôn ngữ
Language Variation and Change - Sự Biến thể và Thay đổi Ngôn ngữ
MLN - MLN
Phonolgy - âm vị học
Studies in Second Language Acquisition
The Modern Language Journal - Tạp chí Ngôn ngữ Hiện đại

> top

Physical and Natural Sciences - Khoa học Tự nhiên và Thể chất
American Scientist - Nhà Khoa học Mỹ
English Literary Renaissance
Legacy - Di sản
Literature and Theology - Văn học và Thần học
Modern Fiction Studies - Nghiên cứu Tiểu thuyết Hiện đại
New Writing
Paris Review 
SEL Studies in English Literature 1500-1900 - SEL: Nghiên cứu Văn học Anh 1500-1900

> top

Math - Toán học
American Journal of Mathematics - Tạp chí Mỹ về Toán học
Duke Mathematical Journal - Tạp chí Toán học Duke
London Mathematical Society: Journal of Computation and Mathematics - Online Only - Hội Toán học London: Tạp chí Máy tính và Toán học - Chỉ trên mạng
Quarterly Journal of Mathematics
Studies in Applied Mathematics

> top

Music - âm nhạc
British Journal of Music Education - Tạp chí Anh về Giáo dục âm nhạc
Computer Music Journal - Tạp chí âm nhạc Máy tính
Early Music - Amm nhạc buổi đầu
Journal of the American Musicological Society - Tạp chí Xã hội âm nhạc học Mỹ
Leonardo Music Journa - Tạp chí âm nhạc Leonardo
Music and Letters - âm nhạc và Chữ viết
Music Theory Spectrum - Hình ảnh Lý thuyết âm nhạc
Nineteenth Century Music - âm nhạc Thế kỷ 19
Plainsong and Medieval Music - Bài đồng ca và âm nhạc Trung cổ
Popular Music - Nhạc Pop
Popular Music and Society
Tempo - Nhịp độ
Twentieth-Century Music - âm nhạc Thế kỷ 20

> top

Philosophy - Triết học
Capitalism, Nature, Socialism - Chủ nghĩa, Xã hội Bản chất, Tư bản
Child Development - Sự phát triển của trẻ em
Journal of the History of Philosophy - Tạp chí Lịch sử Triết học
Philosophy - Triết học
Philosophy East & West - Triết học Đông & Tây
Social Philosophy and Policy - Triết học Xã hội và Chính sách

> top

Public & Social Policy - Chính sách Công và Xã hội
Administration and Society - Nền hành chính và Xã hội
Administrative Science Quarterly - Tạp chí Quý về Khoa học Hành Chính
Global Social Policy - Chính sách Xã hội Toàn cầu
Human Rights Quarterly - Tạp chí hang quý về Nhân quyền
Journal of Public Administration Research and Theory - Tạp chí Nghiên cứu Hành chính Công và Lý thuyết
Edinburgh Journal of Botany
International Journal of Plant Sciences - Tạp chí về các môn khoa học cây trồng
Journal of Tropical Ecology
Microscopy and Microanalysis
Molecular Biology and Evolution
Native Plants Journal
Plant and Cell Physiology - Sinh lý học Cây và Tế bào
Plant Biotechnology Journal
The Journal of Geology - Tạp chí Địa chất

> top

Political Science - Khoa học Chính trị
American Journal of Political Science - Tạp chí Mỹ về Khoa học Chính trị

British Journal of Politics & International Relations - Tạp chí Chính trị và Quan hệ Quốc tế Anh
Commentary- Bình luận
Comparative Political Studies - Các nghiên cứu Chính trị So sánh
Critical Asian Studies - Nghiên cứu Phê bình Châu á
European Journal of International Relations - Tạp chí Quan hệ Quốc tế Châu âu
Foreign Policy - Chính sách Đối ngoại
International Affairs - Các vấn đề Quốc tế
International Organization - Tổ chức Quốc tế
International Politics - Chính trị Quốc tế
International Relations - Quan hệ Quốc tế
International Security - An ninh Quốc tế
Journal of Cold War Studies - Tạp chí Nghiên cứu Chiến tranh Lạnh
Journal of Democracy - Tạp chí Dân chủ
Journal of International Relations and Development - Tạp chí Quan hệ Quốc tế và Phát triển
Journal of Peace Research - Tạp chí Nghiên cứu Hoà bình
New Perspectives Quarterly - Tạp chí Nhận thức mới hàng quý
Politics and Society - Chính trị và Xã hội
Polity - Chính thể
Review of Politics
Review of Radical Political Economics - Đánh giá Kinh tế học Chính trị Cấp tiến
Social Politics - Chính trị Xã hội
World Politics - Chính trị Thế giới

> top

Psychology - Tâm lý học
American Journal of Psychology - Tạp chí Tâm lý học Mỹ

Behavioural and Cognitive Psychotherapy - Tâm lý trị liệu Hành vi và Nhận thức
Educational Assessment - Đánh giá Giáo dục
Educational Psychologist - Nhà Tâm lý Giáo dục
Journal of Applied Behavior Analysis - Tạp chí Phân tích Hành vi Ứng dụng
Journal of Language and Social Psychology - Tạp chí Ngôn ngữ và Tâm lý Xã hội
Journal of the Experimental Analysis of Behavior - Tạp chí Phân tích Thử nghiệm về Hành vi
Journal of the Learning Sciences - Tạp chí các Khoa học Nghiên cứu
Psychoanalytic Review - Tạp chí Phân tích Tâm lý học
Psychology Today - Tâm lý học Ngày nay
Psychology and Developing Societies - Tâm lý học & Các Xã hội đang Phát triển

> top

Religion - Tôn giáo
Journal for the Scientific Study of Religion - Tạp chí Nghiên cứu Khoa học về Tôn giáo
Journal of Islamic Studies - Tạp chí Nghiên cứu Hồi giáo
Journal of Religious Ethics - Tạp chí Đạo đức Tôn giáo
Journal of Theological Studies - Tạp chí Nghiên cứu Thần học
Method & Theory in the Study of Religion - Phương pháp & Lý thuyết trong Nghiên cứu Tôn giáo
Religion and the Arts - Tôn giáo và Nghệ thuật
Religious Studies - Nghiên cứu Tôn giáo
The Muslim World - Thế giới Hồi giáo

> top

Social Science - Khoa học Xã hội
Action Research - Nghiên cứu Hành động
Advances in Developing Human Resources - Những tiến bộ trong phát triển nguồn nhân lực
European Journal of Social Theory - Tạp chí Châu âu về Lý thuyết Xã hội
History of the Human Sciences - Lịch sử các môn khoa học con người
Human Organization
International Migration Review - Tạp chí Di cư Quốc tế
Journal of Public Health
Journal of Public Policy - Tạp chí Chính sách Công
Policy Studies - Nghiên cứu Chính sách
Public Administration - Hành chính Công
The CATO Journal - Tạp chí CATO
The Milbank Quarterly - Tạp chí Milbank hàng quý

> top

Sociology - Xã hội học
Acta Sociologica - Hành động Xã hội
Ageing and Society - Lão hoá và Xã hội
American Journal of Sociology - Tạp chí Xã hội học Mỹ
American Sociological Review - Tạp chí Xã hội học Mỹ
Annual Review of Sociology - Tạp chí Hàng năm về Xã hội học
British Journal of Sociology - Tạp chí Xã hội học Anh
Canadian Journal of Sociology - Tạp chí Xã hội học Canada
City and Community - Thành phố và Cộng đồng
Community, Work & Family - Cộng đồng, Công việc & Gia đình
Comparative Sociology - Xã hội học So sánh
Contemporary Sociology - Xã hội học Đương đại
Contexts - Các bối cảnh
International Social Science Journal
Journal for Early Modern Cultural Studies - Tạp chí Nghiên cứu Văn hoá Hiện đại Buổi đầu
Journal of Social History - Tạp chí Lịch sử Xã hội
Journal of Social Issues - Tạp chí các vấn đề xã hội
Journal of the History of Collections
Maritime Economics and Logistics - Kinh tế học và Hậu cần Hàng hải
Organization and Environment - Tổ chức và Môi trường
Perspectives on Global Development and Technology - Những nhận thức về Sự phát triển và Công nghệ Toàn cầu
Philosophy of the Social Sciences - Triết học của các môn khoa học xã hội
Population and Development Review
Population Studies
Social Research
Social Science Information - Thông tin Khoa học Xã hội
Social Science Japan Journal
Social Science Research
Social Studies of Science - Nghiên cứu Xã hội về Khoa học
Theory, Culture & Society - Lý luận, Văn hoá & Xã hội
Critical Sociology
Cross-Cultural Research - Nghiên cứu Giao thoa Văn hoá
Cultural Dynamics - Động lực Văn hoá
Culture & Psychology - Văn hoá & Tâm lý học
Current Sociology - Xã hội học Ngày nay
Development and Change Phát triển và Thay đổi
Ethnicities - Các Sắc tộc
European Sociological Review - Tạp chí Xã hội học Châu âu
International Review of Sociology
International Sociology - Xã hội học Quốc tế
Journal of Biosocial Science
Journal of Classical Sociology
Journal of Folklore Research - Tạp chí Nghiên cứu Dân gian
Journal of Material Culture - Tạp chí Văn hoá Vật chất
Journal of Sociology - Tạp chí Xã hội học
Labour - Lao động
Race & Class - Chủng tộc & Giai cấp
Social Development - Phát triển Xã hội
Social Policy and Society - Chính sách Xã hội và Xã hội
Social Theory & Practice - Lý thuyêt & Thực tiễn Xã hội
Sociological Methodology - Phương pháp học Xã hội học  
Sociological Perspectives
Sociological Review
Sociological Theory - Lý thuyết Xã hội học
Sociology
Sociology of Education
Teaching Sociology - Giảng dạy Xã hội học
Work, Employment & Society - Công việc, Việc làm & Xã hội
Young
Youth and Society

> top

 
Connect with the New School