Parsons Paris

Explore
Parsons Paris.

Wang, Qianxiang


Qianxiang   Wang

Part-time Lecturer

Office Location:

  • Email: wangq@newschool.edu


  • Bio pending.    < back